Terug naar het overzicht

 


De Stad Nieuwpoort, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen ondertekenden op 17 oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke realisatie van het project 'Nieuwpoort rechteroever'.


    Samenwerkingsovereenkomst

Het project 'Rechteroever Nieuwpoort', initieel opgestart door de Provincie in 2005, kreeg recent een nieuwe wind in de zeilen met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Nieuwpoort, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het provinciebestuur. In het verleden zijn door het architectenbureau HUB uit Antwerpen reeds een aantal ontwerpoefeningen gemaakt die telkenmale werden voorgelegd aan de diverse partners en de actoren op het terrein.
Op basis van financiële en technische haalbaarheidsstudies werd recent een masterplan opgesteld dat nu verder wordt uitgewerkt door de drie partners. Dit masterplan is momenteel te raadplegen op de projectwebsite www.nieuwpoortrechteroever.be.
Dit plan is het resultaat van een evenwichtsoefening waaraan diverse jaren werd gewerkt en voorziet in de realisatie van een nieuw insteekdok voor actieve en recreatieve zeilsport met een 600tal bijkomende ligplaatsen, een woonproject met permanente woningen, ondersteunende toeristische verblijfaccommodaties, jachthavenondersteunende handel en bedrijvigheid, toeristische voorzieningen, kantoren en ruime parkeermogelijkheden. Ook aan een hoogwaardige publieke infrastructuur, waaronder een brugverbinding voor voetgangers en fietsers tussen het projectgebied en de stad Nieuwpoort, werd ruime aandacht besteed.

Binnen dit nieuw partnerschap werden de taken herverdeeld en vastgelegd in een formele overeenkomst, die plechtig ondertekend werd in Nieuwpoort op 17 oktober 2011.

    Haalbaarheidsstudie

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) stelt een consultant aan voor 2 belangrijke onderzoeken in het kader van de voorstudie van het project. De opdracht is gegund aan Orientes uit Antwerpen voor een bedrag van ruim 40.000 Ä. De opdracht omvat de doorrekening van de globale financiŽle haalbaarheid van het project en de opmaak van een bekostigingsplan. Daarnaast zal de consultant instaan voor het continu begeleiden van de opmaak van het ontwikkelingsplan.

In functie van het opmaken van een ontwikkelingsplan is het belangrijk om na te gaan of de voorgestelde ruimtelijke invulling financieel haalbaar is. Het programma voorziet een dokuitbreiding met 600 ligplaatsen. De aanleg van dit dok en openbaar domein moet kunnen gefinancierd worden uit de meerwaarde van de vooropgestelde ontwikkeling en de herbestemming van de gronden.

Binnen deze deelopdracht willen de overheden een antwoord op de vraag : Welk programma moet er ontwikkeld worden op dat het project financieel haalbaar wordt, en het invulling geeft aan een leefbare cluster van recreatie, handel en wonen.

Daarnaast wordt gevraagd om een aantal scenario's voor de ontwikkeling naar voor te schuiven met de beschrijving van de impact op het financieel aspect van de ontwikkeling. Op basis van een afweging van deze scenario's wordt een ontwikkelingsvoorstel in functie van een haalbare projectrealisatie opgesteld. Het is de bedoeling dit ontwikkelingsvoorstel met alle betrokkenen te bespreken.

    Opmaak planMER en Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Naast onderhavige opdracht voor de haalbaarheid wordt ook een opdracht uitbesteed voor de update van het stedenbouwkundig ontwikkelingsontwerp.

De Provincie West-Vlaanderen zal tijdens het vervolgtraject van het project, in nauw overleg en met medewerking van de andere partijen, instaan voor het opstarten en aansturen van de decretaal vastgelegde taken: de opmaak van het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rechteroever Nieuwpoort en het planMER (milieueffectenrapport).

Voordat deze processen worden opgestart zullen de drie partners het bestaande model verder verfijnen zodat een haalbaar en ambitieus project ontstaat voor dit strategisch gebied. Hierbij worden de komende maanden de aanwezige gebruikers gehoord en wordt gekeken wat de wensen en ambities zijn op het terrein. Daarna kan het RUP opgestart worden volgens de vastgelegde procedureregels. De belangrijkste stap voor gebruikers en eigenaars is die van het openbaar onderzoek. Tijdens deze periode van 60 dagen wordt iedere burger de mogelijkheid geboden om opmerkingen op het plan te formuleren. Parallel aan het RUP volgt de opmaak van een plan-milieueffectenrapportage waarin de milieugevolgen van het plan op een wetenschappelijke wijze geŽvalueerd en besproken.

    Participatief ontwerpen

De 3 partners hechten voor dit omvangrijk programma en belangrijk proces veel belang aan het betrekken van alle actoren: eigenaars, gebruikers en inwoners van de Stad Nieuwpoort. Daarom doet de provincie naast de dienst ruimtelijke planning, die instaat voor de opmaak van het masterplan en het RUP, een beroep op de dienst Gebiedsgerichte Werking. Projectbegeleider Bern Paret (Bern.paret@west-vlaanderen.be) zal het aanspreekpunt zijn tijdens de opmaak van het RUP. Bovendien staat hij in voor het communiceren met en het betrekken van alle betrokkenen. Hierdoor ontstaat een direct aanspreekpunt op het terrein dat het ontwerpteam en de verantwoordelijken de noodzakelijk input verschaft om tot een realistisch en kwalitatief project te komen.

    Beeldkwaliteitsplan

De Stad Nieuwpoort zal tegen de zomer 2012 een studiebureau aanstellen voor de opmaak van een beeldkwaliteitsplan van de toekomstige publieke ruimtes en toekomstige gebouwen binnen en buiten het projectgebied Rechteroever Nieuwpoort. Dit plan bekijkt het ontwikkelingsproject in een ruimer beeld van Nieuwpoort.

Voor de opmaak van dit beeldkwaliteitsplan voor Nieuwpoort voorziet de stad een budget van 50.000 Ä.

    Vervolg

Na de doorrekening van een haalbaar concept en de goedkeuring van het planMER zal de opmaak van een ontwikkelingsmodel voor de realisatie van het project Nieuwpoort Rechteroever aanvatten.

Gelijktijdig aan de voorstudie zullen de overheden een voorstel tot participatie aan alle ontwikkelende partijen en eigenaars richten. Dit model wordt juridisch afgerond, opdat de procedure voor het RUP kan opstarten.

De planning voor realisatie van de volledige voorbereidende processtroom loopt van oktober 2011 tot 2014.

  U kan contact met ons opnemen via info@nieuwpoortrechteroever.be.

Terug naar het overzicht