Nieuwpoort Rechteroever: de partners

De Stad Nieuwpoort, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen ondertekenden op 17 oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke realisatie van het project ‘Nieuwpoort rechteroever’.

De samenwerkingsovereenkomst houdt de definitie in van het samenwerkingskader voor de realisatie van het project ‘Nieuwpoort Rechteroever’. De overeenkomst legt de krachtlijnen van het project vast en bepaalt de taakverdeling van de partners.

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust is trekker van het project en staat in voor de coƶrdinatie. Hierbij zal het agentschap het overleg met de private belanghebbenden voor zijn rekening nemen. Het zal ook het voortraject voor het opstarten van een projectvennootschap aansturen.

De Provincie West-Vlaanderen neemt het initiatief in het opstarten en aansturen van de voorstudies voor het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp en de haalbaarheidsstudie.
De provincie voert tot slot haar decretaal vastgelegde taken uit bij het planningsproces bij de realisatie van een provinciaal RUP Rechteroever Nieuwpoort en het planMER.link naar http://www.west-vlaanderen.be link naar http://www.nieuwpoort.be link naar http://www.agentschapmdk.be/

Provinciaal RUP Rechteroever Nieuwpoort

Het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bevat concrete stedenbouwkundige voorschriften die betrekking hebben op de bestemming, inrichting en beheer van de gronden op Rechteroever.
De opmaak van een RUP omvat verschillende stappen en wordt dus voorafgegaan door een plan-milieueffectenrapportage.
De RUP-procedure doorloopt een voorontwerpfase, waarin verschillende instanties en overheden om advies gevraagd worden.
Vervolgens doorloopt het RUP de ontwerpfase. Na de voorlopige vaststelling van het RUP door de provincieraad wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Op dit moment wordt iedere burger de mogelijkheid geboden om opmerkingen op het plan te formuleren.

Plan-MER

Een MER (milieueffectrapport) is de decretaal vastgelegde vorm van een impactstudie. In het plan-MER worden de milieugevolgen van een plan op een wetenschappelijke wijze geƫvalueerd en besproken per discipline.
Het planMER dient opgemaakt te worden volgens het integratiespoor zoals vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Allereerst zal de initiatiefnemer van het plan, in dit geval de provincie, aan een studiebureau opdracht geven tot het schrijven van een nota voor publieke consultatie. Deze nota gaat over de aanpak van het plan. Aan bod komen onder meer de doelstelling, de beleidsmatige en juridische context van het plan en de verschillende disciplines die gebruikt gaan worden.

Deze nota voor publieke consultatie wordt ingediend bij de dienst milieueffectrapportage.
Wanneer de nota volledig wordt verklaard zal adviesronde plaatsvinden. Daarna moet een vergadering plaatsvinden, waarop de verschillende adviezen en inspraakreacties toegelicht en/of besproken worden. Deze vergadering wordt ook wel de richtlijnenvergadering genoemd.

Wanneer de initiatiefnemer het definitieve milieueffectrapport indient, beoordeelt de dienst milieueffectrapportage het en wordt besloten om af- of goed te keuren.

overeenkomst

Het Vlaams Gewest, de provincie West-Vlaanderen en de stad Nieuwpoort sluiten een overeenkomst voor publiek-publieke samenwerking.

Lees de overeenkomst

hou mij op de hoogte

Blijf op de hoogte van de nieuwste updates! Uw vraag wordt behandeld door de projectpartners

nieuwsbrief

De laatste nieuwtjes over het project.

Lees hier de laatste nieuwsbrief
tales.be